godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

W dniu 6 listopada 2023 r. ruszyła rekrutacja uczniów do projektu "PRAKTYK W EUROPIE 2023". Na auli szkolnej zgromadziła się młodzież z IV klas technikum nr 2 w ZSTiO "Meritum". Byli to uczniowie uczący się w zawodach technik informatyk, mechatronik i rachunkowości. Koordynator projektu wraz z innymi nauczycielami przedstawili uczniom założenia projektu, sposób realizacji praktyk w Irlandii, miejsca zamieszkania, firmę pośredniczącą, firmy w których uczniowie będą mieć praktyki, odpowiadali na pytania uczniów. 

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI.

Niezbędne informacje uzyskasz w sali nr 23 i 21.

 Tytuł projektu: „Praktyk w Europie 2023”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000138234

Program „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas trwania projektu: 05.11.2023 – 04.03.2025

Kwota dofinansowania: 107 145€ (506527,99zł)

Liczba osób w projekcie: 30

Czas trwania mobilności: 4 tygodnie

Miejsce mobilności: Sligo (Ireland)

"PRAKTYK W EUROPIE 2023" to projekt obejmujący zagraniczne praktyki zawodowe uczniów naszego Technikum kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik i technik rachunkowość. Jego realizacja ma na celu zaspokojenia potrzeb ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania kluczowych kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych uczestników, a zarazem jest on odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz jego różnorodne wymagania powiązane ze zmianami społeczno-kulturowymi. Realizowany jest wspólnie z organizacją YIT - Your International Training, Mallow Irlandia.

Zakładamy udział w projekcie 30 pełnoletnich uczniów klas czwartych naszego Technikum. Stworzony system rekrutacji gwarantuje, że będą oni posiadać przygotowanie zawodowe oraz językowe, pozwalające na ich efektywny udział w praktykach zagranicznych.

Projekt w pełni realizuje cele zawarte w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Wyspecyfikowane, główne cele projektu, wynikają w pełni z założeń, do których ramowo zaliczyliśmy:

  • poszerzenia możliwości rozwoju osobistego uczniów, zaangażowania ich do działania jako świadomych i aktywnych członków społeczeństw całej Europy oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami,
  • wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji).

 

Termin praktyk:

6 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

 

Projekt monitorowany będzie przez obu partnerów w zakresie organizacyjno – merytorycznym i finansowym, a jego ocena dokonana zostanie w drodze pośrednich i końcowych ewaluacji.

W procesie monitorowania i ewaluacji wykorzystane będą również wyniki obserwacji, wywiadów, ankiet oraz analizy dokumentacji.

Założony efekt projektu to, po stronie uczestników:

  • przełamanie stereotypów związanych z kulturą, zwyczajami, narodowością oraz uświadomienie potrzeby i kształtowanie u uczestników uczucia tolerancji ze względu na odmienność innych
  • zwiększenie ich świadomości, jako obywateli Europy
  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, które potwierdza, między innymi, uzyskany przez nich certyfikat Europass-Mobilność
  • wykształcenie u uczestników umiejętności zawodowego i społecznego funkcjonowania w innej kulturze i strefie językowej. Tym samym zwiększenie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa europejskiego
  • zwiększenie poczucia własnej wartości oparte na udokumentowaniu stopnia przyrostu wiedzy i umiejętności w każdym z obszarów objętych projektem
  • poprawienie znajomości języków obcych oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii i świadomości międzykulturowej wśród kolegów, nauczycieli i w środowisku lokalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W całości pokryte zostaną wszystkie koszty uczestnika związane z przejazdem zakwaterowaniem, wyżywieniem, uczestnictwem w praktykach w zakładach pracy. Sfinansowany zostanie również udział w programie kulturowo-poznawczym oraz ubezpieczenie uczestnika od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizacja uczestnicząca:

Your International Training,

FBD House, Mallow, Co. Cork, Ireland

Phone: +353 2257351 / 022-57351

http://www.yourinternationaltraining.com/

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.