Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym:

  • od 19 maja 2017 do 19 czerwca 2017 - rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego; dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i opiekuna prawnego, dołączenie potwierdzonych przez macierzystą szkołę zaświadczeń i dokumentów stwierdzających pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równej ilości punktów;
  • od 23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego /mogą to być oryginały lub kopie nr 1/);
  • 7 lipca 2017 - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły;
  • od 7 lipca 2017 do 13 lipca 2017 - potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danej klasie przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej; złożenie dwóch zdjęć legitymacyjnych i karty zdrowia; dostarczenie wypełnionego oświadczenia kandydata /do pobrania: sekretariat lub strona internetowa szkoły www.zstiomeritum.edu.pl/). Niedostarczenie powyższych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem do danej klasy;
  • 14 lipca 2017 - publikacja listy przyjętych;
  • od 14 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017 - prowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
  • 18 sierpnia 2017 - publikacja listy kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Pełną treść postanowienia Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2017 możesz pobrać tutaj.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo