Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy" - oficjalna strona projektu https://zawodowcy.slaskie.pl/

 

 Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowane efekty projektu:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/uczennic i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego.
  2. Poprawa kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
  3. Powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych, zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe. Sieci przyczynią się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i uczniów/uczennic.
  4. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego poprzez kampanię społeczną.

 

Wartość projektu: 18 186 586,50 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 458 598,52 zł

 

Geneza i przesłanki projektu

- trudności organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego w diagnozowaniu potrzeb, opracowywaniu ofert i programów edukacyjnych;

- brak dialogu między sferą edukacji a biznesem;

- niedostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

- niezadawalający poziom współpracy szkół z pracodawcami przy tworzeniu i realizacji ofert edukacyjnych;

- niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia praktycznego;

- trudności szkół w pozyskiwaniu pracodawców do współpracy w realizacji staży i praktyk zawodowych;

- szczególnie niski udział praktycznej nauki zawodu w programach nauczania dla techników;

- niski poziom koordynacji działań na poziomie województwa (sieciowanie najważniejszych aktorów ze strony pracodawców, struktur regionalnych i nauki);

- niska świadomość walorów i zalet szkolnictwa zawodowego;

- panująca negatywna opinia nt. szkolnictwa zawodowego.

 

Dokumenty do pobrania - Uczniowie:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie - Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie_12.02.2020.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny - Formularz rekrutacyjny do projektu_12.02.2020.pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Protokół z naboru uczniów do projektu 2021 - Protokół z naboru uczniów do projektu 2021

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.