Drukuj

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPRAWKI SZKOLNEJ

ORAZ STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU 2019/2020

 

Informujemy, że do dnia 06.09.2016 r. można złożyć wniosek w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.

Wniosek należy pobrać i złożyć u dyrektora szkoły, w sekretariacie Meritum.
W roku szkolnym 2019/2020 pomoc kierowana jest do uczniów:
- słabowidzących
- niesłyszących
- słabosłyszących
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Wartość pomocy to w wypadku liceum i technikum to maksymalnie 445 zł.

Szczegółowe informacje na temat programu określa Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1342 z dnia 2019.07.18)

 

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2019/2020

 

Informujemy, że w sekretariacie szkoły są do pobrania wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. O tę formę pomocy może ubiegać się uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy 

w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 Warunkiem koniecznym jest spełnianie kryterium dochodowego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Siemianowice Śląskie.

  

Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii podawczej Urzędu Miasta w terminie od 1 do 15 września 2019r.